Tin nội bộ

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 tại Công ty cổ phần Nhân Bình

Ngày 03-04-2023 Lượt xem: 491

Sáng 18/03/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm tài chính 2022 của Công ty cổ phần Nhân Bình đã được tổ chức thành công.  Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm Bà Đỗ Kim Định - Chủ tịch HĐQT, ông Trần Văn Đương - Tổng Giám đốc và bà Trần Thị Bích Hạnh - Trưởng ban Kiểm toán.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các tờ trình, bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Phân chia kết quả SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD năm 2022, Báo cáo hoạt động KTNB của Ban Kiểm toán năm 2022, Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2022 và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027.

 

Báo cáo với cổ đông tại Đại hội, lãnh đạo Công ty cổ phần Nhân Bình cho biết: Năm 2022 mặc dù giá vật tư vật liệu tăng cao so với giá kế hoạch, cùng với đó hoạt động SXKD của Nhân Bình phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có, diễn biến phức tạp và kéo dài làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD và đầu tư tại Nhân Bình.

Mặc dù gặp nhiều bất lợi nhưng với phương châm “Khó nhưng vẫn làm được”, Ban lãnh đạo Nhân Bình đã cùng toàn thể CBCNV luôn đoàn kết, đổi mới trong suy nghĩ để thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đã thông qua.

Năm 2023, Công ty cổ phần Nhân Bình đặt mục tiêu kế hoạch: GTSX đạt 850 tỷ đồng, doanh thu đạt 95%/gtsx và tỷ lệ chia cổ tức là 10-12%, thu nhập bình quân của người lao động 18 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, công ty xây dựng định hướng chiến lược mục tiêu cho giai đoạn 2023-2028, sắp xếp và kiện toàn cơ cấu tổ chức một số phòng ban theo chức năng nhiệm vụ và yêu cầu công việc.

Phát biểu tại đại hội, các cổ đông đánh giá cao sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty cổ phần Nhân Bình trong quá trình hoạt động và bày tỏ mong muốn các cổ đông sẽ tiếp tục ủng hộ và giao quyền tối đa cho HĐQT để tạo sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành, góp phần cho sự phát triển của bền vững của Nhân Bình và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông

Tại đại hội, các cổ đông cũng đã thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 và bầu thêm thành viên mới.

Một số hình ảnh trong đại hội: