Công ty cổ phần Nhân Bình

024 3312 0038

info@nhanbinh.vn

Dự án đang triển khai

Trường THCS Yên Lập - Vĩnh Phúc

Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư:
  • Thời gian thi công:
  • Địa điểm xây dựng: Yên Lập - Vĩnh Phúc
  • Giá trị hợp đồng: 11.837.356
  • Chuyên mục: Dự án đang triển khai