Công ty cổ phần Nhân Bình

024 3312 0038

info@nhanbinh.vn

Dự án đang triển khai

Đường 295 - Bắc Giang

Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư:
  • Thời gian thi công:
  • Địa điểm xây dựng:
  • Giá trị hợp đồng:
  • Chuyên mục: Dự án đang triển khai