Công ty cổ phần Nhân Bình

024 3312 0038

info@nhanbinh.vn

Tin nội bộ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

24-06-2021 Tin nội bộ

Share :

Ngày 24/04/2021, Công ty cổ phần Nhân Bình đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm Tài chính 2020.

Địa điểm tổ chức tại Hội trường Tầng 5, tòa nhà Hỗn hợp Sông Đà, 131 đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội. Đại hội hân hạnh đón tiếp các tất cả các cổ đông của công ty và khách mời.

Tại đại hội các cổ đông đã biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021; báo cáo hoạt động kiểm toán nội bộ của Ban kiểm toán năm 2020, kết quả kiểm toán BCTC năm 2020 và bổ sung sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Trong năm 2021, HĐQT sẽ tiếp tục chủ trương điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty với tinh thần thận trọng, chắc chắn, phát huy những thành quả đã đạt được của năm 2020.

Năm 2021, Công ty cổ phần Nhân Bình đặt mục tiêu kế hoạch: doanh thu đạt 672 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 19.1 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức là 10-15%. Ngoài ra, công ty phải tập trung các kế hoạch Tiếp thị đấu thầu, sắp xếp và kiện toàn cơ cấu tổ chức một số phòng ban theo chức năng nhiệm vụ và yêu cầu công việc.

Phát biểu tại đại hội, các cổ đông đánh giá cao sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty cổ phần Nhân Bình trong quá trình hoạt động và bày tỏ mong muốn các cổ đông sẽ tiếp tục ủng hộ và giao quyền tối đa cho HĐQT để tạo sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành, góp phần cho sự phát triển của bền vững của Nhân Bình và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.